10. Yevgeny_Primakov_escorted_by_Secretary_of_Defense_William_S._Cohen,_1997